استفاده از توربین‌های گازی در کاربردهای هایبرید

در سیستم دوگانه انرژی گرمایی خروجی از پیل سوختی بازیافت شده و از طریق موتور گرمایی به الکتریسیته تبدیل می‌شود. چنین موتور گرمایی از قبیل توربین‌های گاری، توربین‌های بخار و موتورهای رفت‌ و برگرشتی برای استفاده در این سیستم در نظر گرفته شده است. تا امروز فقط توربین گازی میکرو (MGT) ساخته و تست شده است. موتور MGT نوعی توربین گازی است که بخصوص برای ترکیب با پیل سوختی اکسید جامد بسیار مناسب است.