پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

خرید قطعات یدکی کمپرسورهای هوای ابزار دقیق مدل اطلس کوپکو

شماره آگهی : 9340090

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/05/24

تاریخ ویرایش: 26 مرداد ماه 1395

پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

خرید قطعات یدکی کمپرسورهای هوای ابزار دقیق مدل اطلس کوپکو

شماره آگهی : 9340090

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/05/24

مهلت خرید اسناد : 1395-06-06

مهلت ارسال مدارک : 1395-06-27

تاریخ بازگشائی پاکات : 1395-06-29 ساعت 10             

میزان سپرده : 110.000.000 ریال

استان برگزاری : خراسان رضوی

آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه

سایت اینترنتی:  : http://www.NIGC-KHANGIRAN.IR

توضیحات : نوبت اول