پالایش گاز پارسیان

پالایش گاز پارسیان

مناقصه spare parts for gas turbo compressor sumy ...

Spare parts for gas turbo compressor sumy

شماره آگهی : 9540047

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/05/25

تاریخ ویرایش: 25 مرداد ماه 1395

پالایش گاز پارسیان

مناقصه spare parts for gas turbo compressor sumy ...

Spare parts for gas turbo compressor sumy

شماره آگهی : 9540047

تاریخ انتشار در وب سایت : 1395/05/25

مهلت خرید اسناد : ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم

میزان سپرده : 139.460.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب پالایشگاه یا ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید یا وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن یا ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی

استان برگزاری : فارس

آدرس خرید اسناد : شهرستان مهر

تلفن : 07152112716-15

فکس : 07152112705

سایت اینترنتی : http://www.nigc-parsian.ir

توضیحات : نوبت اول - دومرحله ای