نرم‌افزار GSP

یکی از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی توربین‌های گازی، نرم‌افزار GSP با اختصار NLR's Gas turbine Simulation Program می‌باشد. این نرم‌افزاز برای شبیه‌سازی توربین‌گاز، برای هرکدام از اجزا یک مدل توسعه داده است. 

تاریخ ویرایش: 26 مرداد ماه 1395

یکی از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی توربین‌های گازی، نرم‌افزار GSP با اختصار NLR's Gas turbine Simulation Program می‌باشد. این نرم‌افزاز برای شبیه‌سازی توربین‌گاز، برای هرکدام از اجزا یک مدل توسعه داده است. یکی از مزیت‌های این نرم‌افزار، امکان انتخاب ترکیب‌بندی‌های مختلف توربین گاز در آن است. به کمک این نرم‌افزار می‌توان آنالیزهای پایدار و گذرای توربین گاز را انجام داد. همچنین می‌توان تحلیل‌های مربوط به نقطه طراحی و شرایط غیرطراحی (design point and off-design analysis) را به کمک این نرم‌افزار انجام داد. امکان انجام آنالیزهای حساسیت برای متغییرهای مختلف توربین گاز نیز وجود دارد.

برای تهیه این نرم‌افزار با ما تماس بگیرید